Staden runt på två hjul

Det ska bli lättare att cykelpendla i Stockholm

Bättre cykelvägsnät ska få fler stockholmare upp på cykeln. Tjugo procent av det totala resandet i länet ska ske med cykel år 2030.

Dåliga eller obefintliga cykelbanor, många hinder och bromsande rödljus. Så ser läget ut för många cyklister i länet. Ett bättre utbyggt cykelvägsnät ska höja stockholmarnas intresse att pendla till jobbet med cykel. Det hoppas Region Stockholm som satsar på att öka cykelresandet.

Det ska bli lättare att cykla i hela Stockholms län. Foto: Coen Van Den Broek

Fler vägar ska tillåta cykeltrafik

Sjuttio procent av invånarna i länet kan nå arbetet inom 30 minuter om cykling skulle vara tillåtet på alla vägar, inklusive cykelfarbara bilvägar. Det visar en studie som tagits fram i samband med regionens cykelsatsning.

– Det är ett avstånd som många skulle kunna tänka sig att cykla enligt den senaste resvaneundersökningen, säger Robert Olofsson, regional cykelsamordnare.

Målsättningen i den regionala cykelplanen är att andelen cykelresor i länet ska öka från 7 procent till 20 kommande tio år. 

– Det är ett ambitiöst mål som kräver omfattande insatser, fortsätter Robert Olofsson.

Fler raksträckor och färre rödljus

Planen är att hela Stockholms län ska kopplas ihop i ett gemensamt cykelvägnät. Ökad standard på cykelbanorna ska göra det möjligt att cykla i farter upp till 30 kilometer i timmen och vara tillräckligt breda för att flera cyklister ska kunna mötas i bredd. Raksträckorna ska bli fler och stoppen för rödljus färre. 

-Vi har tagit fram en studie om trafiksignaler som tyder på att det finns effektiviseringar att göra för cyklister även där.

Färre stopp för trafikljus ska göra det lättare att cykelpendla. Foto: Alexander Abero

I dagsläget är cykelpendlingen störst i de centrala delarna av länet, exempelvis i Solna, Stockholm och Lidingö. Där står cykeln för uppemot 15 procent av andelen arbetsresor. Längre ut i länet är andelen betydligt lägre och i somliga kommuner står cykeln för mindre än 5 procent av andelen arbetsresor, enligt regionens mätningar.

Cykling ökar jämställdheten

-I en del kommuner syns en tydlig skillnad med betydligt fler kvinnor än män som kan nå arbetet inom 30 minuter med cykel. Det innebär att satsningar i det lokala cykelnätet i många kommuner kan ses som en viktig jämställdhetsåtgärd, säger Robert Olofsson.

Förbättrade cykelbanor är också en jämställdhetsfråga. Foto: Vishakha Jain

Upprustningen av det regionala cykelvägnätet startade 2014 och är ett samarbete mellan Region Stockholm, länets kommuner och Trafikverket.

-2030 ska den regionala cykelplanen vara en realitet i sin helhet, hoppas Robert Olofsson.

Text: Lena Bäckman Lägerdal