Staden runt på två hjulTips och inspiration

Från hjälmlös till Hövding – Använder du cykelhjälm?

Fler cyklister ska samsas med bilister för att ta sig till arbetet

Idag cyklar allt fler dagligen till sitt arbete, Stella Fare var Stockholmspartisten som genomdrev en stor satsning på nya cykelbanor utefter alla huvudgator i Stockholm under 90-talet. Hon menar själv att det gav upphov till en renässans för cycling men att vi har långt kvar till Köpenhamns nivå där snart hälften av alla arbetsresor sker på cykel, men hon menar att vi är på god väg.

Redan 2002 motionerades om lag på hjälm i riksdagen

I takt med att antalet cyklister ökar, ökar antalet olyckor och då ökar samhällets kostnader. Motion 2002/03:T370. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till en lag om cykelhjälm. Två centerpartister menade då på att en lag på hjälm vid färd på cykel borde finnas med motiveringen att dagens cyklar är mycket snabba fordon och det gör att kraften om man cyklar omkull blir nästan lika stor som om man kör omkull med moped. För moped finns lag om hjälm så varför inte för cykel? Hjälmen sparar både liv och sjukvårdskostnader sannolikt även för cyklister. Ett annat argument var att eftersom cyklar och gångtrafikanter blandas finns också risken att cyklister måste väja för gående som tar ett steg åt ett oväntat håll med omkullkörning som följd.

Förordningen om att använda cykelhjälm träder i kraft 1 januari 2005

Förordningen om att använda cykelhjälm gäller från 1 januari 2005 och lyder: Cykelhjälm ska användas av den som är under femton år och färdas med en tvåhjulig cykel. Denna förordning låter dig som cyklist bestämma ifall du ska använda hjälm eller inte om du är över 15 år.

Vissa förespråkar att förordningen ska gälla alla. Medan andra menar på att användandet av cykelhjälm kan göra att man blir mer oförsiktig i trafiken.

Hur ser man på hjälmanvändandet i andra länder?

Synen på hjälmanvändande i andra länder skiljer sig och en lag om cykelhjälm har varit omdiskuterat i många länder. Några exempel:

  • Australien var första land i världen att införa lag på cykelhjälm 1990, idag är det straffbart att cykla utan hjälm även i i Nya Zeeland.
  • Tjeckien: alla under 18 år ska använda hjälm.
  • Spanien: Obligatoriskt när man cyklar på landsväg fast med undantag för cykling i uppförsbackar eller när det är väldigt varmt.
  • Finland: Olagligt att cykla utan hjälm men inte straffbart.
  • Israel: Tillåtet att cykla utan hjälm i tätort sedan 2011, man valde att luckra upp lagen om hjälm till att inte gälla i tätort.

Ökad hjälmanvändning är inte detsamma som minskad olycksrisk

En OECD-rapport om cykling och säkerhet visar att i länder där befolkningen cyklar mindre, som exempelvis USA och Storbritannien, är riskerna för att skadas betydligt större, trots att andelen cyklister med hjälm är hög. En avgörande faktor för risknivån är hur utbyggt cykelvägnätet är och vilken kvalitet det håller när det gäller utrymme, belysning och sikt.
I länder där många cyklar, som exempelvis Danmark och Nederländerna, är risken att skadas i en cykelolycka liten jämfört med andra länder, trots att andelen danskar och nederländare som använder hjälm är liten vilket skulle kunna bero på att man visar varandra mer hänsyn i trafiken.

Fler trafikanter ska samsas i trafiken

Idag cyklar allt fler dagligen till sitt arbete, och cykelbanor utmed/i huvudvägar innebär att fler cyklister ska samsas med bilister för att ta sig till arbetet. Alla som någongång befunnit sig i storstadstrafik har kanske upplevt att cyklister kanske inte är helt lätta att ha att göra med.

Speciellt om cyklisten har ett fordon som inte följer regelverket som finns är risken stor att en olycka sker.

Länk till FILM 1 och 2

Trängselskatt för att minska biltrafiken i storstaden

Ett sju månader långt försök med trängselskatten, Stockholmsförsöket, genomfördes mellan 3 januari och 31 juli 2006. Införandet av trängselskatt i Stockholm är den punktskatt som sedan 1 augusti 2007 tas ut för de flesta bilar vid färd dagtid in och ut ur ett område som i stort omfattar Stockholms innerstad. Detta har inte medfört att antalet bilister minskat. 2020 höjdes avgiften för passage och tidsspannet för när skatt tas ut utvidgades.

Allt fler olyckstillfällen i trafiken

Vägnätets utformande innebär i stort sett att en enda olycka i rusningstrafik gör att all trafik stoppas upp. Vilket resulterar i förseningar för alla och en del bilister försöker jaga i kapp den förlorade tiden. Stressade bilister är sämre bilförare och kör aggressivt och oaktsamt, med fula trängningar och underlåtande att använda blinkers vid filbyte.

Kan statistik och rapporter hjälpa till att lösa problemet med allt fler cykelolyckor?

Samhällets kostnader ökar i takt med att antalet olyckor ökar. Det förs det statistik över olyckor bland annat av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), försäkringsbolag och sjukhus.

I en rapport från VTI har forskare studerat cyklisters hastighet och dess konsekvenser för trafiksäkerhet och andra samhällsmål. Cyklisters hastighet beskrivs ofta som hög och som ett stort problem för säkerhet och trygghet. Men kunskapen om cyklisters faktiska hastighet och betydelsen av den är knapphändig.
I rapporten avråder forskarna från att lagstifta om särskilda hastighetsbegränsningar för cyklar och cykelbanor utöver de som redan finns.

“Cyklisters hastighet bör inte begränsas genom ytterligare lagstiftning eller genom cykelbanans utformning. Däremot kan det av trafiksäkerhetsskäl vara motiverat att dämpa cyklisters hastighet på kortare sträckor, i vissa situationer.” VTI

Statistik visar även att i Sverige sker flest olyckor i storstäder och under 2018 har 25 personer avlidit till följd av cykelolycka. De flesta olyckor inträffar i korsningar. Statistiken säger ingenting om eventuellt användande av hjälm. Men att de flesta olyckor med cykel är singeolyckor. och sker utan inblandning av bilar. Vägtrafikinstitutet VTI:s studie visade att 80 procent av de cyklister som sökte akutsjukvård hade skadats i singelolyckor, helt utan inblandning av vare sig bilar eller andra cyklister.  Så hur ska du egentligen tänka när ansvaret ligger på dig själv som individ? Du som cyklist är sannolikt den som riskerar råka mest illa ut i händelse av en olycka.

Cykelhjälmen skyddar huvudet

När en cykelolycka väl sker skyddar hjälmen huvudet och hjärnan, detta är väl belagt i forskningen. Enligt en studie från ett försäkringsbolag kan hjälmanvändning förhindra 60 procent av alla svåra skallskador som annars skulle kunna orsaka kroniska besvär. Dessutom förhindras fyra av tio allvarliga ansiktsskador. Rapporten baseras på 55 000 skador inrapporterade till svenska akutsjukhus mellan 2003 och 2012.

En KTH-studie baserad på datorsimulerade olyckor har på detaljnivå visat hur hjälmen, förutom att minska risken för skallfraktur, även reducerat risken för hjärnskakning. Man kan alltså säga att hjälmen spelar en huvudroll.

Andelen som använder cykelhjälm skiljer sig i landet

Stockholm: 70 procent (även i Göteborg är användandet högt).
Gotland, Gävleborg och Norrbottens län: 20 procent

Hur skyddar du som cyklist ditt huvud?

  1. Traditionellt utformad cykelhjälm
  2. Den mer urbana ”Hövding”: Cykelhjälmen som är en airbag

Fakta om den traditionella hjälmen

Hjälmen ska vara av lämplig storlek och ordentligt fastspänd. Det är viktigt att hjälmen sitter bra och inte för löst. Den ska sitta så pass hårt att den inte kan ramla av, hamna snett eller skjutas bakåt och lämna pannan fri. Remmarna ska vara så hårt åtdragna att man kan sätta in två fingrar mellan hakan och hakremmen. Hjälmen ska täcka panna, bakhuvud och hjässa. Barn under sju år ska ha en småbarnshjälm med grönt spänne. Det gröna spännet är konstruerat för att lösa ut vid viss belastning; om barnet leker, klättrar etc med hjälmen på och fastnar.

Fakta om Hövding

Hövding 3 är en airbag för cyklister som du bär runt halsen i form av en krage. Vid en eventuell olycka blåser airbagen upp och formar sig kring huvud och nacke som en skyddande huva. Vetenskapliga undersökningar visar att airbagteknologin är 8 gånger säkrare än den traditionella cykelhjälmen.

Urban cykelhjälm
Höding – den urbana cykelhjälmen

Genom att använda huvudet och följa de regler som finns cyklar du säkert och minimerar risken för olyckor.