Södermalm växer men färre föds

Stadsdelen Södermalm har växt med 10 procent den senaste tio åren men där färre föds. En utveckling som fortsätter i ökad takt.

Stadsdelen Södermalm har växt med 10 procent de senaste tio åren men där färre föds. En utveckling som fortsätter i ökad takt. Södermalm är en stadsdel under utveckling att upptäcka och utforska, såväl för den nyinflyttade som för den redan etablerade innevånaren.

I slutet av förra året uppgick antalet invånare i Södermalm stadsdelsområde, enligt statistik från Stockholms stad, till 131 124 personer, fördelat på 63 702 män och 67 422 kvinnor. Befolkningen har enligt samma statistik ökat med nära 10 procent under de senaste tio åren. Majoriteten av invånarna är åldersmässigt mellan 20 år och 55 år. Prognosen är att befolkningstillväxten procentuellt kommer att fördubblas de kommande fem åren, så att vid utgången av år 2024 uppgår Södermalms befolkning till 134 000 personer.

En ökande trend är att antalet födda dock minskar. Under 2019 såg 1 509 barn stadens ljus vilket är en minskning med närmare 12 procent sedan utgången av 2016. Statistiken över antalet avlidna personer visar en tämligen rak linje under samma period, med 896 döda under 2019. Det ger ett födelsenetto på 439 personer under 2019.

Invandringen till Stockholm avspeglar sig i att 21 procent av befolkningen på Södermalm är födda i utlandet eller är inrikes födda med två utrikesfödda föräldrar. För Stockholm som helhet är den siffran närmare 34 procent.

Mest bostadsrätter

Flyttnettot under 2019 är 1,4 procent eller 439 i reella tal, att jämföras med Stockholms tal som uppgår till 3,5 procent. Det mest förekommande är att in- och utflyttningen sker från och till övriga Stockholm stad eller länet.

Beträffande boendet står allmännyttan och övriga hyresrätter tillsammans för närmare 30 000 bostäder. Den största boendeformen är bostadsrätt, som uppgår till dryga 42 000 lägenheter vilket innebär att det totalt finns 72 000 bostäder på Södermalm. Den vanligaste storleken på lägenheterna är två rum och kök. Därefter kommer ett rum och kök. I sammanhanget kan konstateras att 11 procent av bostadsbeståndet utgörs av lägenheter utan kök, allt enligt statistik från Stockholms stad.

Södermalm var fram till vikingatiden en ö, som genom den pågående postglaciala landhöjningen mer och mer sammanväxte med sitt södra omland. Men när Hammarbykanalen anlades på 1930-talet fick Stockholm tillbaka en av sina öar. Idag är Södermalm en växande stadsdel full av liv med inspirerande gatumiljöer, butiker, konstmuseer och restauranger i nästan varje hörn. Kreativitetens kraft framtonar på något av öns många caféer.

I norr avgränsas ön av Slussen och i söder av Skanstull. De öst–västliga begränsningslinjerna är Danvikskanalens östra sida respektive Bergsund vid Reimersholme. På den norra stranden, mot Riddarfjärden och Saltsjön, reser sig 25–35 meter höga branter över vattnet med en av Stockholms bästa utsikter.

Södermalm växer som sagt och fortsätter att utvecklas till en kulturell smältdegel mitt i den omgivande vattenrika huvudstaden Stockholm. Den nya bron vid Slussen bidrar till att återigen sätta den gamla vikingaön på världskartan, men i en annan tid och annan värld.

Text och foto: Anders Blomkvist

Läs mer