Ny skrift ska öka skyddet vid fordonsattacker

Den senaste tidens ökning av terrorattacker i Europa har lett till ett ökat behov av skydd på allmänna platser. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har därför tagit fram en skrift för att öka kunskapen hos ansvariga för utformning av stadsmiljö. I arbetet har bland annat Polismyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap deltagit.

Flera kommuner har, efter terrordådet i Stockholm 2017 vidtagit åtgärder för att skydda sig mot nya attacker. Stockholm har bland annat placerat ut nya och tyngre betonglejon på Drottninggatan. Samtidigt har flera kommuner upplevt att de saknar kunskap i hur de kan skydda sina invånare.

– Efter attacken på Drottninggatan april 2017 och på andra håll i Europa blev det uppenbart att det här är en fråga där kommunerna behöver stöd, berättar Peter Haglund, Sektionschef Infrastruktur och fastigheter på SKL.

SKL tog därför initiativ till det nu färdigställda stödmaterialet. Arbetet startade hösten 2017

-Kommuner har hört av sig angående stöd i den här frågan och det har varit snabb åtgång av skriften nu när den är klar, fortsätter Peter Haglund.

Den svenska strategin mot terrorism

Regeringens skrivelse Förebygga, Förhindra, Försvåra – Den svenska strategin mot terrorism från 2014 har som syfte att vara en plattform för Sveriges långsiktiga arbete mot terrorism, och den tar upp långsiktighet och flexibilitet som ledord och vikten av att tydliggöra roller och arbetsinriktning för statliga funktioner.  På kommunnivå blir målet att i första hand försvåra, där den nya skriften ska förtydliga och förstärka det målet.

Skriften innehåller förslag till arbetsprocess med samverkansmodell för att ta fram strategier och konkreta åtgärder, men även fakta och historisk bakgrund till terrorattacker med fordon och bidrar med råd om hur terrordåd ska kunna försvåras enligt regeringens skrivelse.

Fakta:

Västvärlden utsätts för minst antal terrorattacker. Cirka 5 % av alla terrorattacker i världen sker i västvärlden, men det har skett en ökning. Antalet civila mål har ökat mest.

I Sverige definieras terrorbrott som en handling som allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten med handlingen är att:

  1. Injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp
  2. Otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller
  3. Allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.

 

Sara Haasmark

Läs mer