Krigsutbrott och svenskt Nato-medlemskap väcker blandade känslor

Nya värnpliktiga på inryckningsdagen på Skaraborgs flygflottilj i Såtenäs. Foto: Astrid Amtén/Försvarsmakten 

Antalet artonåringar som kallas till mönstring och grundutbildning med värnplikt ökar successivt. Omvärldsläget skapar både oro och motivation hos unga. 

– Oron finns att något kan hända i vårt närområde men vi ser även att kunskapen om värnplikt har ökat bland de unga, säger Alice Nilsson som är nytillträdd ordförande i Pliktrådet.   

I april 2023 hölls den årliga värnpliktskongressen där värnpliktiga ombud från samtliga förband i Sverige deltog. Under kongressen, som är pliktrörelsens högsta beslutande organ, väljs ett pliktråd bestående av fem värnpliktiga som under ett år ska arbeta med frågor som rör de värnpliktiga. I dagarna har man bytt ledamöter men både avgående och tillträdande råd upplever att värnpliktiga oroas av världsläget. 

Pliktrådets nyvalda medlemmar som under ett år representerar Sveriges totalförsvarspliktiga . Foto: Pliktrådet

– Inställningen bland värnpliktiga är blandad och återspeglar samhällets opinion i stora drag. Oron finns att något kan hända i vårt närområde men vi ser även att kunskapen om värnplikt har ökat bland de unga. Å andra sidan får andra i allt högre grad fler anledningar till att genomföra grundutbildning med värnplikt, säger Alice på Pliktrådet.

Alice blir i dagarna klar för muck, militär utryckning (i) civila kläder, från Luftvärnsregementet Lv 6 i Halmstad där hon utbildats till luftvärnsplutonsbefäl. Hon menar att värnplikten kan öka förståelsen för vad man tränar för och vad det kan innebära för individen om man blir kallad till skarp tjänstgöring. 

– Man kanske börjar reflektera över varför och vad som är viktigt med ens uppgift. 

Alice Nilsson, ny ordförande i Pliktrådet.
Foto: Pliktrådet

Pliktrådet har märkt av att det finns en positiv inställning bland värnpliktiga till att genomföra och vara delaktiga i internationella övningar som Aurora 23

– Nato-frågan och omvärldsläget har bidragit till att andra fått en större pliktkänsla och ökad motivation till att genomföra grundutbildning med värnplikt, säger Alice. 

På den ideella organisationen Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är Rebecka Lindholm Schulz sakkunnig i frågor som rör Nato och unga. På Fredsakademin inom Svenska Freds, som vänder sig till ungdomar, träffar och pratar man med många unga om freds- och säkerhetsfrågor.

Rebecka Lindholm Schulz på Svenska Freds.
Foto: Fredsakademin/Svenska Freds

– Vi har fått fler frågor kring värnplikten, både på mejl och telefon, men även genom besök i gymnasieskolor. Både kriget och ett Nato-medlemskap gör att många upplevt att innebörden av värnplikt, att kunna tvingas delta i krig, har blivit mer verklig. Vi har märkt av att fler unga känner oro för att kallas till värnplikten men vi får också frågor från oroliga föräldrar och krigsplacerade.   

Efter år av alliansfrihet i Sverige, om än med militära samarbeten med Nato, är det oklart hur ett svenskt Nato-medlemskap kommer att påverka svenska värnpliktiga. 

Rebecka på Svenska Freds ser flera risker.

– En handlar om hur Nato-medlemskapet kan påverka unga värnpliktiga och om unga kommer kunna skickas på Nato-uppdrag utomlands. Regeringen har tillsatt en departementsutredning som bland annat ska se över lagstiftningen för att använda värnpliktiga utomlands och som ska återkomma i höst. Det är en fråga Svenska Freds bevakar och där vi krävt att ingen genom plikt ska kunna skickas på utlandsuppdrag. 

För Pliktrådet är det viktigaste att de totalförsvarspliktigas åsikter och intressen fortsatt tillvaratas.

– Den risken som Pliktrådet ser är att medinflytandesystemet som vi har i Sverige inte säkerställs i samband med eventuella samarbeten med Nato. Därför vill vi att det svenska medinflytandet för värnpliktiga bevaras oavsett omvärldsläge, säger Alice.

Mönstring och grundutbildning med värnplikt i siffror

  • Plikt- och prövningsverket är den myndighet som bemannar Försvarsmaktens krigsorganisation bland annat genom att kalla, mönstra och skriva in till grundutbildning med värnplikt. 
  • Under 2022 mönstrades och prövades 18 539 individer. Av dessa hade 16 204 ungdomar kallats till mönstring med stöd av lagen. 
  • 5 583 personer skrevs in till grundutbildningsomgången 2022/2023 som värnpliktiga. 84 procent var pliktade och resterande hade sökt frivilligt. Nästan en fjärdedel av de inskrivna är kvinnor. 
  • I mars 2023 kallades över 24 000 individer till mönstring. Cirka 7 000 utbildningsplatser ska fyllas till utbildningsomgången 2024/2025. 

Mimmi Lundgren

Jätteenkät: Vad oroar du dig för?

Läs mer