Skapa förutsättning för ett givande arbetsliv

Vår livsstil har förändrats enormt bara under de senaste decennierna. Vi lever idag i ett materiellt välstånd i ett högre tempo och med tekniska hjälpmedel som vi inte ens i vår vildaste fantasi kunnande drömma om för 100 år sedan. Det ger oss egentligen förutsättningar att effektivisera och hantera vår vardag på ett enklare sätt än tidigare men samtidigt leder vårt sätt att leva, ironiskt nog, till mindre tid i avkoppling och rekreation

Ohälsan ökar

Undersökningar från Arbetsmiljöverket visar att 16 procent är oroliga för att deras jobb på sikt innebär hälsorisker. I åldrarna 50–64 år tror 11 procent att de inte kommer att orka arbeta fram till 65 år. Läget ser inte mycket ljusare ut för våra ungdomar, enligt en rapport från socialstyrelsen har psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år ökat med över 100 procent på tio år. För unga vuxna, 18-24 år, är ökningen närmare 70 procent.

Vi mår och presterar inte bättre än det vi har förutsättning för

För att stävja den tilltagande ohälsan finns idag ett pågående arbete från Folkhälsoinstitutet där man tagit fram ett antal övergripande mål som ska fungera som vägledning inom allt arbete. Generellt handlar det om att skapa förutsättningar för att så stor del av befolkningen som möjligt ska kunna lära sig om och förbättra sin allmänna hälsa. Det handlar bland annat om delaktighet, arbetsliv, psykiskt och fysisk arbetsmiljö.

För att både må bra och prestera bra krävs rätt förutsättningar något som vi i många fall har insikt i tack vare gedigen forskning inom tex arbetsmiljöområdet. Tyvärr är vi dåliga på att applicera den kunskapen hos många företag och organisationer. Det leder inte sällan till att organisationer istället för att arbeta i enlighet med de forskningsinsikter som finns istället agerar tvärtom med ett negativt resultat för både individen och företaget.

Vi måste ta vara på all den kunskap som finns och börja arbeta i enligt medden i våra organisationer. Det kommer att få stora konsekvenser för både organisation, individ och samhälle. Förändringen måste till.

Ytterst måste styrelse och ledning rannsaka sig själva och säkerställa att ge chefer bra förutsättningar att både må och prestera i. På individnivå måste var och en ta ansvar för sitt engagemang och välmående och våga säga ifrån om det är något som känns orimligt, otydligt eller ogenomtänkt. Att identifiera sina drivkrafter och behov och inte acceptera någon ”halvdan” arbetsmiljö att verka i.

Här följer 5 tips för att öka välmående, engagemang och prestation i organisationen

1. Se till att chefer och medarbetare är i fokus, att chefer får förutsättningar att verka som bra ledare med god kunskap om hur människor fungerar och vad som driver dem.
Chefer behöver också bra chefer. Ett nära ledarskap och att satsa på kontinuerligt stöd för individer, istället för enstaka punkt insatser eller tillfälliga stödåtgärder. Liten påverkan under lång tid kommer att ge mycket mer effekt än stor påverkan under kort tid. Satsa på en tydlig målbild gällande ledarskap och ett kontinuerligt stöd till chefer. Då kommer medarbetarna i nästa led få de förutsättningar som behövs för att verka i organisationen. Företag med engagerade anställda har bättre närvarostatistik, presterar bättre resultat och är i snitt 22 % mer lönsamma än sina likvärdiga konkurrenter.

2. Tänk på att chefer också är medarbetare. De behöver också tydliga mål, synlighet, återkoppling, förståelse för nya beslut. Mät, agera, mät igen och igen.
Använd medarbetarundersökningar som ett beslutsunderlag för vilka insatser som ska genomföras och vilka chefer som behöver vilket stöd. Börja från toppen av organisationen och arbeta systematiskt nedåt, på det sättet kan man öka både fokus och resurser och lägga krutet där det gör störst nytta.

3. Skapa sammanhang och förståelse, förklara varför vissa strategiska beslut tas. Att förklara ”varför” glöms ofta bort, och vill man att chefer och medarbetare ska äga och vilja agera i en bestämd riktning måste de få en genomarbetade förklaringar för att kunna vara engagerade och kunna påverka vägen framåt. Vill man att människor ska röra sig i en specifik riktning måste man arbeta mycket med involvering, återkoppling och uppmuntran. Visa på och förklara samt tydliggöra förbättringar, både för individ och organisation

4. Skapa tid för reflektion, med fokus på effekt
Gör organisationen verkligen rätt saker på rätt sätt? Att vara prestigelös och se till verksamhetens bästa är A och O. En organisation kan inte tillåta suboptimeringar och att starka individer ”får hållas” utan att se till resultatet i sin helhet. Uppmuntra chefer och medarbetares åsikter även om kritik är krävande att hantera. De som ”gnäller” vill något, kanske har kommunikationen inte varit tillräcklig eller så har de identifierat något som bör åtgärdas. Att kontinuerligt hantera individerna i företaget är viktigt för att verksamheten ska fungera på allra bästa sätt!

5. Återkoppling, eller feedback. 
Ett ord på mångas läppar, tyvärr når det inte alltid fram till vare sig chefer eller medarbetare. Feedback är ett tveeggat svärd och ger mest effekt när det är baseras på ett väl definierat och förankrat målarbete med fokus på både genomförande och resultat. Feedback utan tydliga mål är mer eller mindre uddlös och bidrar inte till högre prestationer. Låt målen vara utmanande men realistiska, lyssna på ledare i organisationen och vad de ansar om mål och förändringsinitiativ. De är ofta införstådda med sin organisation och bättre beskaffade att bedöma huruvida de är genomförbara eller inte och har givetvis en massa värdefulla insikter. Lyssna på dem – på riktigt!

Relaterade artiklar