Framtidens yrken och kompetenser

Rätt utbildning nyckeln till jobb enligt Arbetsförmedlingen

Enligt Arbetsförmedlingen är rätt utbildning nyckeln till framtidens arbetsmarknad. Det finns flera bristyrken de närmaste fem åren där utsikterna till jobb är mycket goda.
Framtidens arbetsmarknaden är ljus ut för dig med rätt utbildning förutspår Arbetsförmedlingen.

På fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att bristen på utbildad personal kommer vara stor inom ett flertal olika yrkesområden. Det sammanlagda underskottet på personal med utbildning inom dessa yrkesområden uppskattas till 100 000 personer år 2024.

Enligt Arbetsförmedlingens prognosmakare är det främst inom två yrkesområden som jobbutsikterna är särskilt goda: hälso- och sjukvård och pedagogiska yrken. Även inom Data/IT ser möjligheterna bra ut för dig med rätt utbildning.

På fem års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att det inom yrkesområdet hälso- och sjukvård kommer vara ett underskott på närmare 35 000 utbildade. Inom det pedagogiska yrkesområdet är motsvarande siffra 23 000 och inom socialt arbete liksom Data/IT är siffran 10 000.

Arbetsförmedlingen lyfter även fram transportsektorn och yrken inom bygg- och anläggning som branscher där jobbutsikterna är goda och där andelen utbildad arbetskraft inte kommer att nå upp till efterfrågan hos arbetsgivarna.

Tufft inom mediebranschen

Omvänt förhållande råder inom yrkesområdena kultur, media och design där arbetsmarknaden ser betydligt dystrare ut på fem års sikt. Inom mediebranschen är det den tekniska utvecklingen, automatiserade digitala verktyg och en kraftigt förändrad mediekonsumtion som ligger bakom en fortsatt mycket tuff arbetsmarknad för journalister, fotografer och grafiska formgivare.

Även inom försäljning, marknadsföring och inköp förutspås andelen utbildade vara betydligt fler än jobbmöjligheterna, vilket innebär att konkurrensen om lediga jobb kommer vara särskilt stor. Det är främst kassapersonal och butikssäljare som kommer märka av detta de närmaste fem åren.

Utbildning nyckeln till jobb

Mot bakgrund till prognosen framhåller Arbetsförmedlingen att utbildning är nyckeln till framtidens arbetsmarknad. Såväl i form av en fullföljd grundläggande gymnasieutbildning som mer yrkesinriktade utbildningar och specifika arbetsmarknadsutbildningar.

Enligt Arbetsförmedlingen utgör för övrigt en fullföljd gymnasieutbildning den tydligaste skiljelinjen mellan goda och mindre goda jobbmöjligheter på framtidens arbetsmarknad.

Även risken för mer långvarig arbetslöshet är betydligt större för den som saknar en gymnasieutbildning än för dem som har en. Dessutom utgör en fullföljd gymnasieutbildning också en språngbräda till fortsatta studier.

Viktigt med studie- och yrkesvägledning

För att möta behoven på framtidens arbetsmarknad betonar Arbetsförmedlingen betydelsen av att myndigheten samverkar med kommunerna vad gäller studie- och yrkesvägledning för att lotsa personer till de utbildningar som i större utsträckning än andra leder till arbete. Vidare pekar man på att även arbetsgivarna har en viktig roll att fylla genom att göra yrken attraktiva och att på olika sätt marknadsföra och verka för att fler söker sig till efterfrågade utbildningar.

Eftersom yrken inom hälso- och sjukvård, socialt arbete och pedagogiskt arbete står för två tredjedelar (63 000) av det prognostiserade underskottet av utbildade år 2024 så är det främst inom dessa branscher som såväl stat, kommuner som arbetsgivare måste kraftsamla kring utbildning enligt Arbetsförmedlingen.

PATRIK LINDELL

Här kan du läsa mer om hur Arbetsförmedlingen ser på framtidens arbetsmarknad