Framtidens yrken och kompetenser

Störst chans till jobb efter examen?

Vad ska man utbilda sig till för att ha störst chans till jobb efter examen? Yrken där det förväntas vara lättast att få jobb de kommande åren är de inom hälso- och sjukvården, skolan, förskolan och tekniska yrken.

Arbetsmarknaden är i ständig förändring. Att välja utbildning och yrkesval är för många svårt. Förutom att välja utbildning utifrån intresse kan det vara bra att ta reda på hur arbetsmarknaden ser ut och vilka karriärmöjligheter som finns. Faktorer som påverkar utbudet av arbetskraft inom ett yrke är bland annat hur många som examineras, hur många som går i pension, kompetenskrav för olika yrken med mera.

Inriktar du dig idag på utbildning inom hälso- och sjukvård, pedagogik, ingenjörs- och polisyrkena gör du ett bra val för framtiden, visar rapport från Arbetsförmedlingen. Bäst arbetsutsikter inom närmaste åren har till exempel läkare och sjuksköterskor med specialkompetens, speciallärare, ingenjörer och poliser.


Personalbristen inom vården fortsätter

Det är fortsatt stor brist på ett flertal yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Behovet är större än tillgången, framför allt när det gäller specialistläkare, psykologer och tandläkare. Så ser det även ut för specialistsjuksköterskorna, bristen på till exempel barnmorskor är mycket stor.

Få stopp på lärarbristen!

Andelen behöriga lärare i grundskolan minskar och Skolverket ser läget som allvarligt. Även här är efterfrågan större än tillgången. En av anledningarna är att elevkullarna växer men också att fler behöver utbilda sig till lärare.

Förutom fler utbildade lärare behöver skolan organiseras bättre så att lärarna får ägna sig åt det de ska och inte ta tid till administrativt arbete, lösa konflikter med elever och följa upp elever med krävande beteenden. Läraryrket behöver bli mer attraktivt genom högre löner och att lärarna verkligen får göra det de utbildat sig för, nämligen att undervisa.

Fler poliser ger ett tryggare samhälle

Sverige har polisbrist, alltför många poliser har lämnat sitt yrke eller överväger att göra det. Den främsta orsaken till det är de dåliga arbetsvillkoren. Samtidigt som många lämnar Polismyndigheten är det få personer med rätt kvalifikationer som söker till polisutbildningen. Om inte Sverige får de poliser som behövs innebär det att färre brott klaras upp och otryggheten i samhället ökar. För att göra polisyrket mer attraktivt behöver lönerna höjas och poliser ges möjlighet att specialisera sig och utvecklas i sin yrkesroll.

Marknadsför civilingengörsutbildningen bättre

Det är stor brist på ingenjörer inom de flesta områden. Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det finnas en stor efterfrågan på civilingenjörer de kommande åren. Det är många som söker till utbildningen men dessvärre är det inte alla som fullföljer den. Att marknadsföra yrket till ungdomar är lika viktigt som att öka intresset för de mest lämpade att söka till civilingenjörsutbildningen.